GWRES CANOLOG AMSER CYNTAF

Gallech fod yn gymwys i gael gwres canologAM DDIM newydd
Dyson energy employee explaining to client how to use the thermostat

Gwres canolog am y tro cyntaf

Gallech fod yn gymwys i gael system gwres canolog AM DDIM*

Mae system gwres canolog am y tro cyntaf yn berthnasol i chi os nad oes gennych system wresogi yn eich eiddo, system nad yw’n cynnwys boeler a rheiddiaduron neu system sy’n cael ei thanio gan ffynonellau gwresogi eraill heblaw nwy (ee trydan, LPG, tanwydd ffosil solet).

Cyn belled â bod gennych nwy i’r eiddo, gallwn osod system gwres canolog lawn, sy’n cynnwys boeler, rheiddiaduron, rhaglennydd a rheolyddion rheiddiaduron thermostatig.

Efallai y byddwch yn gymwys i gael cyllid trwy’r Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO) os ydych chi’n cwrdd â meini prawf cymhwyso penodol.

Grantiau Gwresogi Canolog

Mae grantiau gwres canolog am y tro cyntaf ar gael ar gyfer deiliaid tai cymwys, trwy’r Rhwymedigaeth Cwmni Ynni (ECO); rhwymedigaeth a osodir gan y llywodraeth ar y cyflenwyr ynni, i ddarparu cyllid ar gyfer mesurau effeithlonrwydd ynni. Mae’r grantiau hyn yn helpu cartrefi incwm isel yng Nghymru, Lloegr a’r Alban, i gael gafael ar gyllid i osod gwres canolog

Oes angen cysylltiad nwy arnoch chi?

Er mwyn sicrhau bod eich eiddo wedi’i gysylltu â chyflenwad nwy, bydd angen i chi gysylltu â’ch gweithredwr rhwydwaith dosbarthu lleol o’r enw DNO.

Mae eich DNO lleol yn gweithredu’r isadeiledd sy’n cyflenwi nwy i’ch eiddo. Gallwch ddod o hyd i’ch DNO yma – Map o rwydweithiau dosbarthu nwy

Mae grantiau ar gael hefyd ar gyfer cysylltiadau nwy newydd a byddai angen i chi ymgynghori â’ch DNO i gael cyngor pellach gan fod cyllid yn amrywio o bob rhwydwaith.

Oes angen mwy o wybodaeth arnoch chi?

Cwestiynau cyffredin

A oes grantiau ar gael ar gyfer systemau gwres canolog am y tro cyntaf?

Oes, mae yna. Os ydych chi neu aelod o’ch cartref ar fudd-dal cymwys, a’ch bod yn berchennog tŷ neu’n denant preifat, efallai y byddwch yn gymwys i gael system gwres canolog am ddim am y tro cyntaf trwy gynllun Rhwymedigaeth Cwmni Ynni’r llywodraeth (ECO). Edrychwch ar ein tudalen ariannu ECO i gael mwy o fanylion ac i weld a ydych chi’n cwrdd â’r meini prawf cymhwyso.

Beth fyddwn i'n ei wneud pe na bai gen i gysylltiad nwy?

Os nad oes gennych gysylltiad nwy â’ch eiddo, bydd angen i chi drefnu cysylltiad nwy a mesurydd i’w osod. Gall y gwaith hwn gael ei ariannu gan weithredwr y rhwydwaith. Gall Dyson’s eich tywys a’ch cefnogi trwy’r siwrnai hon.

Faint o reiddiaduron y gallwn fod wedi'u gosod

Mae nifer a maint y rheiddiaduron sy’n ofynnol i gynhesu’ch cartref, yn dibynnu ar faint yr eiddo, maint pob ystafell a’r boeler rydych chi wedi’i osod. Byddai ein syrfëwr gwresogi yn gwirio ac yn argymell yr ateb gorau ar adeg yr arolwg.

A yw'ch peirianwyr yn cael eu cyflogi gennych chi?

Mae ein holl beirianwyr gwresogi yn cael eu cyflogi gennym ni a’u hyfforddi i’r safonau uchaf.

* Yn ddarostyngedig i feini prawf cymhwyso, addasrwydd eiddo a chyllid

Cael Arolwg AM DDIM!

0800 833 018

sales@dyson-energy.co.uk