Efallai y bydd gennych hawl i fesurau inswleiddio a gwresogi am ddim trwy gynlluniau a gefnogir gan y llywodraeth
Find out more
We offer our clients in the Housebuilding sector, a range of services to meet their insulation needs.
Find out more
Partner gyda ni ar gyfer anghenion inswleiddio a gwresogi yn eich eiddo preswyl
Find out more

Dyson Energy Services

Rydym yn gosod y safonau

Wedi’i sefydlu ym 1982, mae Dyson Energy Services yn un o brif gwmnïau’r DU sy’n darparu atebion arbed ynni i gartrefi preswyl.

Gyda bron i 40 mlynedd o brofiad yn y diwydiant gwresogi ac inswleiddio, rydym yn amcangyfrif ein bod wedi gosod dros 2.5 miliwn o fesurau arbed ynni yng nghartrefi’r DU.

Ein hethos cwmni yw rhoi pobl yn gyntaf, p’un a yw’n weithwyr neu’n gwsmeriaid. Dros yr ychydig ddegawdau diwethaf, rydym wedi cymryd y fenter i fuddsoddi mewn pobl. Rydym yn gwneud hyn trwy hyfforddiant parhaus ac uwchsgilio ein gweithlu aml-dalentog.

Brand y gallwch chi ymddiried ynddo

Rydym yn darparu ystod o fesurau effeithlonrwydd ynni i’n cwsmeriaid sy’n cael eu cyflwyno a’u gosod i’r safon uchaf bosibl. Gallwn eich helpu i arbed arian ar eich biliau ynni a lleihau eich ôl troed carbon.
null

Inswleiddio Wal Ceudod

Arbedwch arian ar eich biliau ynni gydag Inswleiddio ceudod, defnyddiwch ein ffurflen ymholi i weld a oes gennych hawl i insiwleiddio AM DDIM.
null

Echdynnu Wal Ceudod

Oes gennych chi inswleiddio diffygiol? Gallwn eich helpu i gael gwared ar yr inswleiddiad ceudod presennol a rhoi deunydd newydd yn ei le.
null

Inswleiddio Dan Lawr

Darganfyddwch a yw’ch eiddo’n hyfyw ar gyfer inswleiddio dan y llawr – gwnewch gais am arolwg AM DDIM ar eich eiddo,
null

Inswleiddio Llofft

O inswleiddio llofft syml i ystafelloedd yn eich ystafell – fe allech chi fod â hawl i insiwleiddio AM DDIM i’ch cadw’n gynnes.
null

Ystafell mewn Inswleiddio To

Ystafelloedd ynysu yn eich llofft neu’ch atig – fe allech chi fod â hawl i insiwleiddio AM DDIM i’ch cadw’n gynnes.
null

Inswleiddio waliau mewnol

Mae’n bosibl ychwanegu haen gynnes ychwanegol i’ch waliau gartref – gallai Grantiau Cartrefi Gwyrdd newydd y Llywodraeth eich helpu i insiwleiddio’ch waliau.
null

Gosod Boeleri

Gosod boeler cost-effeithiol – fe allech chi fod â hawl i Boeler AM DDIM trwy gyllid ECO.

Gwres Canolog y Tro Cyntaf

Chwilio am system gwres canolog am y tro cyntaf? Peidiwch ag edrych ymhellach – efallai y byddwch chi’n gymwys i gael cyllid.
Bydd 2022 yn nodi Dyson Energy Services gan gwblhau 40 mlynedd o fasnachu. Hyd yn hyn, rydym yn amcangyfrif ein bod wedi cyflawni dros 2.5 miliwn o fesurau arbed ynni ar draws Inswleiddio, Gwresogi ac Ynni Adnewyddadwy.
Contact Dyson Energy

Cefnogi ein cwsmeriaid o'r ymholiad i'w osod

Rydym yn gosod y safonau

A yw inswleiddio cartref AM DDIM?

Mae cyllid gan y Llywodraeth (grant Cartrefi Gwyrdd) a hefyd Rhwymedigaeth y Cwmni Ynni. Mae’r cynlluniau hyn ar gael i helpu i insiwleiddio’ch cartref a’ch helpu i arbed arian ar eich biliau ynni. Gallwch wneud cais am daleb grant Cartref Gwyrdd y Llywodraeth o hyd at £ 10,000 neu’r cynllun ECO a all ddarparu deunydd inswleiddio AM DDIM a boeleri newydd i unrhyw un sy’n cwrdd â’r meini prawf.

Gwiriwch a ydych chi’n cwrdd â’r meini prawf

Ble ydych chi wedi'ch lleoli?

Rydym yn gwmni ledled y wlad gyda swyddfeydd ledled Lloegr a’r Alban. Ymhlith y rhain mae Swydd Efrog, Glasgow, Glannau Mersi, Northampton, Southampton, Washington a Chaint. Rydyn ni’n buddsoddi mewn cyflogaeth leol i gefnogi’r swyddi a’r sgiliau yn yr ardaloedd rydyn ni wedi’u lleoli ynddynt.

A yw arolwg a gosod yn ddiogel yn ystod y pandemig?

Rydym yn ymfalchïo fel busnes sydd wedi paratoi ar gyfer yr amseroedd digynsail hyn. Rydym wedi ymrwymo i helpu ein cwsmeriaid i fynd trwy’r gaeaf a lleihau eich biliau tanwydd. Mae ein holl syrfewyr a gosodwyr wedi cael eu hyfforddi i gadw at fesurau pellhau cymdeithasol, gwisgo’r PPE priodol a glanhau’r offer a’r deunyddiau maen nhw’n gweithio gyda nhw.

Gallwch fod yn dawel ein meddwl ein bod yn darparu profion COVID rheolaidd i’n holl staff.

Am ba hyd y bydd fy inswleiddiad yn para?

Gall y mwyafrif o fathau o inswleiddio bara am rhwng 20 – 40 mlynedd, yn dibynnu ar y math o inswleiddio sydd wedi’i osod yn eich eiddo.

Ar gyfer inswleiddio waliau ceudod, mae gosodiadau a gwblhawyd gan osodwyr proffesiynol cofrestredig yn cael eu gwarantu gan Asiantaeth Gwarant Inswleiddio Cavity (CIGA) am 25 mlynedd.

A allaf gael hen inswleiddiad wedi'i dynnu ac inswleiddio newydd wedi'i osod?

Mae’n dibynnu mewn gwirionedd ar gyflwr yr hen inswleiddiad. Ar gyfer inswleiddio llofft syml, ar yr amod nad yw’n llaith, gellir gosod inswleiddiad dros ben yr inswleiddiad presennol. Fodd bynnag, os yw’n fath arall o inswleiddio fel ceudod, gellir tynnu, glanhau ac ailosod yr hen inswleiddiad.

Newyddion a chyngor

Y newyddion diweddaraf a’r syniadau arbed ynni
Covid– Yn ystod y pandemig Coronavirus, mae Dyson Energy Services wedi gweithredu ystod o fesurau iechyd a diogelwch i helpu i gadw ein cwsmeriaid a’n gweithwyr yn ddiogel, gan ddefnyddio PPE, profion rheolaidd, glanweithio a phellter cymdeithasol.

Cael Arolwg AM DDIM!

0800 833 018

sales@dyson-energy.co.uk